A Bisinger óvoda


Az Andrássy (ma Bajcsy-Zsilinszky E.) utca és a Czuczor Gergely (volt Alsó-Duna) utca sarkán álló épületben volt az első Bisinger óvoda.

Az Andrássy (ma Bajcsy-Zsilinszky E.) utca és az Czuczor Gergely utca sarkán álló épületet 1912-ben lebontották, hogy a helyét átengedje az Osztrák-Magyar Bank, győri fiókja új palotájának.

Ekkor költözik az óvoda a Teleky utca 36. sz alá, mely 1883-ban menháznak épült Bisinger József hagyatékából.

Mi is a története ennek a hagyatéknak?

A Hon c. lap 1877. áprilisi számából:

„Egy veterán tanító jubileuma. F. hó 26-án Győrött ritka napot ünnnepelnek meg Magvassy Mihály kisdednevelő 60 éves működését a nevelés terén. Magvassy Mihály szül. Devecserben, (Veszprém m.), hol atyja tanító volt, 1800. ápril 26-ikán. Egyházi pályára szánták, s miután Veszprémben 6 osztályt elvégzett, Sümegen a szent Ferencz-rendbe lépett. De nem érezvén e pályára hivatást, egy év múlva eltávozott és tanító lett. 17 éves korában először Zalabéren működött mint segédtanító, mely idő alatt főnöke elhalván, ennek özvegyét nőül vette. Számos éven át működött itt, később Széplakon és SziliSarkányban, a népnevelés rögös pályáján. — Már ifjú korában különös előszeretettel viseltetett a kisdedek iránt , s mint még tanuló maga köré gyüjté azokat és lelke egész hevével oktatgatta, tanítgatta őket. — Később is, mint tanító, a nagyobb gyermekeket segédjére bizván , ő csupán a kicsinyekkel foglalkozott. Midőn a szép emlékű Brunszvik Teréz grófnő a kisdedóvás ügyét oly hévvel karolta fel, Magvassy Mihály elhagyta a néptanítói pályát és a kisdednevelés terére lépett. 1842-ben Győrre költözött, s itt saját költségén a városi tanács engedelmével, kisdedóvó- intézetet nyitott és néhány évig részint eddigi szerzeményéből, részint a kisdedekért fizetett csekély dijból tartotta fenn 8 tagból álló családját. Miután belátta, hogy az intézetet igy sokáig fönn nem tarthatja, utat és módot keresett annak állandóvá tételére és biztosítására. Ekkor élt Győrben egy vagyonos családnélküli polgár, ki már régen fekvő beteg volt. Éppen névnapja volt az öreg Bisinger Józsefnek,

Bisinger József szobra a Városházán

s Magvassy Mihály 12 kisdedet vezetett hozzá, hogy őt üdvözöljék, mert reménylette, hogy talán sikerül az öreg urat arra bírni, hogy a kisdedóvódára valamit adjon. És reményében csakugyan nem csatlakozott, mert Bisinger oly jó néven vette e látogatást, hogy végrendeletében összes vagyonát (mely ma 200,000 frt o, é.) egy kisdedóvóintézet és egy dologház felállitására hagyta. Az intézet így megalapittatván, itt működik az aggastyán folyton ifjú erővel már 35 éve s mint egyátalán tanitó 60 éve. Sok oldalú elfoglaltsága közepett időt talált arra is, hogy a kisdedek számára, azoknak felfogási képességéhez alkalmazott költeményeket írjon, melyeknek kiadása azonban saját kivánata szerint csak halála után történhetik meg. „

A Győri Közlöny, 1883. június 17-i számából:

„Az épülő menház

Győr városában Bisinger nevéhez a kegyelet emléke fűződik, s valahányszor e nevet hallom említeni, mindig előttem képzelem a fennkelt s nemes gondolkodású polgárt, kinek emlékét közöttünk a tények dicsőítik. Az általa emberbaráti célokra hagyományozott összeg városunk tanácsának hű és tiszta kezelése folytán oly tetemes mennyiségre emelkedett, hogy az kamatjaival együtt ma már a 318 ezer forintot meghaladja. A végrendelet néhány pontja már régóta végrehajtatott, a menházra (aggápolda) vonatkozó pont most áll végrehajtás alatt.”

Győri közlöny, 1883. 09. 06.

Egy épületben az óvodával, az 1930-as évekig itt működött Skultéty László magániskolája is.

Skultéty László magániskolája a Teleky u. 36.sz. alatt (Komondi Miklós gyűjteményéből)

A Bisinger óvoda homlokzati rajza. 1933.

A Bisinger óvoda homlokzati rajza. 1933.

1943-ban belső átalakításokat végeztek, mint az alábbi alaprajzok mutatják.

A Bisinger óvoda földszinti átalakítási terve
A Bisinger óvoda emeleti átalakítási terve

Az óvoda bejárata felett ezt olvashattuk:

„Bisinger József úr végrendeletéhez képest az általa szülővárosának java és üdvére hátra hagyott alapítványnak kamataiból emeltetett 1883.”

Teleky utca – Bajcsy-Zsilinszky E. utca sarok a Bisinger óvodával. Jobbra az azóta szintén elbontott postapalota
Az óvoda bejárata. 1964
A képen látható épületekből ma már egy sem áll. Balról jobbra: Vasas otthon – Bisinger óvoda – Teleky laktanya (Fotó: Nagy István, 1970)

1972. Döntő fordulat az óvoda történetében. A posta új telefonközpont építését határozta el a főposta épülete mellett. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy elbontják a Bisinger óvoda épületét.

A Kisalföld napilap 1972. november 3-i számából:

” Költözködés ünnep után

Elvonultak az építők, megtörtént a műszaki átadás, és az óvodások már csak az ünnep utánra várnak, hogy elfoglalhassák új otthonukat, a Győrött, a Tarcsay Vilmos úton épült óvodát. A több mint hatmillió forint költséggel készült kétszintes épületben 200 kisgyerek kap helyet, köztük azok, akik ma még a Bisinger József győri iparos által 1883-ban alapított óvodába járnak. A város legelső óvodáját, mint ismeretes, lebontják, helyette épült a nagyobb — nyolc foglálkoztatótermes —, korszerű, minden igényt kielégítő új otthon, amelynek terveit a Győri Tervező Vállalat készítette, az építő pedig a Győr-Sopron megyei Tanácsi Építő- és Szerelőipari Vállalat volt. Az új óvodában előreláthatólag november 13-án kezdődik meg a foglalkozás. „

A Bisinger óvoda a bontás előtt (Kép: 100 éves a győri telefonhálózat,1991)

„Város Tanácsa állja a szavát: amikor három hete befejeződött a Győr belvárosi Bisinger óvodában, az egy éven át szükségből iskolának használt épületben a záró ünnepség, néhány órával ké­sőbb már a bútorokat rakod­ták ki belőle. Másnap pedig megkezdődött az épület bon­tása is. A hajdani győri üve­gesmesternek, a város jóte­vőjének pénzéből emelt ne­mes célú létesítmény lassan, most már egy-két héten be­lül örökre eltűnik. Kár érte, nagy kár. Dehát semmikép­pen nem lehetett megmen­teni.” (Kisalföld, 1974. 06. 30.)

Az óvoda helye (Kép: 100 éves a győri telefonhálózat,1991)
Az új telefonközpont az óvoda helyén (Kép: 100 éves a győri telefonhálózat,1991)

Az új Bisinger óvoda a Tarcsay Vilmos utcában (Kisalföld, 1972. 11. 14.)

A tervrajzokért köszönet Győr Város Levéltára / Műszaki Levéltárának.

Címkék: , ,

Tetszett a tartalom?

Támogsd az oldal szerkesztőit havi pár szár forintos összeggel. Ha csak 500 forinttal támogatna bennünket mindenki, aki ezt az üzenetet látja, akkor néhány nap alatt összejönne a szerkesztőség éves költségvetése.

TÁMOGATÁS

kozma.endre

Főszerkesztő // regigyor.hu

A Régi Győr nonprofit kezdeményezésként alakult meg 2010-ben. A oldal szerkesztői szabadidejükben gyűjtik, készítik napi szinten a tartalmakat.

You may also like

Szólj hozzá!

13 − egy =

Kozma Endre - főszerkesztő

Pro Urbe Győr díj

Pro Urbe Győr díj

„A város szeretete, múltjának ősi történelmi hagyományainak ápolása késztette a szerkesztőket az oldal létrehozásában. Mi győriek, akik itt születtünk, itt éljük le dolgos életünket ebben a városban, naponta látjuk a képek ábrázolta városrészeket. Nap, mint nap elmegyünk előttük, mellettük, de sokszor nem is veszünk tudomást róluk. Csak amikor a képeket nézegetjük, döbbenünk meg, és vesszük észre kincset érő értékeinket, az emberek alkotta régi és új remekműveket, és csodáljuk meg városunk szépségét.”

Ha tetszik a tartalom, támogasd a szerkesztők munkáját